วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

จิตสาธารณะคืออะไร

จิตสาธารณะหรือจิตสำนึกสาธารณะ (PublicConsciousness)
..............1.ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของจิตสำนึกทางสังคม หรือจิตสำนึกสาธารณะว่า คือ การตระหนักรู้และคำนึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือการคำนึงถึงผู้อื่นที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน
.............2.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ให้ความหมายว่า การรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีความสำนึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด เน้นความเรียบร้อย ประหยัดและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

...............สรุป จิตสาธารณะ หมายถึงจิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งทำกรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม•คิดสร้างสรรค์ คือ คิดในทางที่ดี ไม่ทำลายบุคคล สังคม วัฒนธรรม ประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม•กรรมดี คือ การกระทำ และคำพูดที่มาจากความคิดที่ดี

5 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุฯมากเลยค่ะ ที่ให้หนูรู้ความหมายไปทำงานส่งครู ขอบคุณค่ะ
  ^/\^

  ตอบลบ
 2. ขอเอาไปทำงานนะคะ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณครับ
  ได้งานส่งครูแล้ว

  ตอบลบ