วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แหล่งความรู้การวิจัยทางการศึกษา

แหล่งการเรียนรู้จากตัวบุคคล
1) ทฤษฏีการวิจัย
• Kemmis and McTaggart1988 , Freeman1996 , Snell and -Janney2000, Collins and Spiegel.n.d. , Cohen and ---Marion1985 , Burns 1999 , Foshey1998 , Henron1985 , Talbert1993 ,
• เอลเลียต(Ell:ott.1991) , กุลยา ตันติผลาชีวะ2544 , สุวิมล ว่องวาณิช2543, ทัศนา แสวงศักดิ์2543,
• เยาวภา เจริญบุญ2538, อรุณศรี อนันตรศิริชัย2544, ครุรักษ์ ภิรมย์รักษ์
2) รูปแบบการวิจัย
• การ์ดอน เอ็ดเวิร์ด ฟังส์ (Gordon Edword Fuchs , 1980)
• พร้อมพรรณ อุดมสิน (2542: 12 -17)
• เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2539 : 185-186)
• ชูศรี วงศ์รัตน (2523: 51-55)
• ล้วน สายยศและ อังคนา สายยศ (2538: 235-262)
• ประวัติ เอราวรรณ์ (2539:184-185)
• บัญชา อึ๋งสกุล (2539:61-73)
• นูแนน (Nunan.1989:online)
3) การออกแบบการวิจัย
• เกศินี วุฒิการณ์ สภาวิจัยแห่งชาติ
• ญาณิศา ยอดคำ สภาวิจัยแห่งชาติ
4) กระบวนการวิจัย
• อาจารย์ประจำภาควิชา “การวิจัย”
5) สถิติเพื่อการวิจัย
• ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ 46/26 ซอยสามสิงห์ ถนนกาญจน-วณิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000โทรศัพท์ 0 7433 3631, 0 7444 8583, 0 1386 8587 e-mail : SUTHASINEE@TSU.ac.th
• ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์
• ดร.เสกสรรค์ ทองคำบรรจง
6) การวิจัยในชั้นเรียน
• นายเอกชัย ผาบไชย รองผู้อำนวยการ สพท.เชียงรายเขต1
• รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ กศ.บ. (ประวัติศาสตร์) วิทยาลัยการศึกษา บางแสน พ.ศ.2501 ค.ม. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2519
7) การฝึกปฏิบัติการวิจัย
• คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ
• นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
• นายพจน์ สะเพียรชัย (ประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาการศึกษา)
• ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญหลง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น (สกว.)
• ดร.สมคิด แก้วทิพย์ รักษาการหัวหน้า สกว. สำนักงานภาค
8) การค้นคว้า ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดดารเรียนรู้
9) การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา

แหล่งการเรียนรู้จาก Internet
1) ทฤษฏีการวิจัย
• www.thaisearchsite.com
• www.slc.ac.th
• www.narinsite.com
• e-learning.kku.ac.th
• www.human.cmu.ac.th ,
• www.kru-itth.com
• www.chan1.go.th
• www.pnru.ac.th
• www.edu.lpru.ac.th
• www.onec.go.th,edu.pbru.ac.th
• www.academic.chula.ac.th
• www.bookpoint.co.th
• www.rsu.ac.th
• www.mcu.ac.th
• www.graduate.cmru.ac.th
• www.azizstan.ac.th
• www.edu.nu.ac.th
1) รูปแบบการวิจัย
• http://www.edu.nu.ac.th
• http://www.hrdthai.com
• http://www.7.ewebcity.com
• http://www.thaiteacher.org
• http://www.cogs.susx.ac.uk
• http://www.clark.net
• http://www.hrdthai.come
• http://www.edu.nu.ac.th
• http://www.filename.come
• http://www.useit.come
2) การออกแบบการวิจัย
• http://www.geocities.com/athovicha/st_res01.htm
• http://www.science.cmru.ac.th/statistics/stat_research
• http://www.watpon.com/th/mod/resource/view.php?id=6
3) กระบวนการวิจัย
• http://vdo.kku.ac.th/mediacenter/mediacenteruploads/libs/html/1166/unit1_6.html
4) สถิติเพื่อการวิจัย
• http://www.ipst.ac.th/research/classroom/knowledge.htm
• http://www.moe.go.th/wijai/profile1.html
• http://www.moobankru.com/article_18_09_2002.html#T1
• http://www.geocities.com/inno_thai/r_research/car.htm
• http://www.kunkroo.com/research1.html
• http://www.cr3.go.th/a.k.k.s/k.s/paper/ratana02/ratana02.htm
• http://www.lib.lpru.ac.th/be/re_class.htm
5) การวิจัยในชั้นเรียน
• http://61.19.32.116/e-articles/Rearticle.php?reNews=21
• http://www.onesqa.or.th
• www.mcu.ac.th/site/
• http://www.edu.msu.ac.th/remsu/
6) การฝึกปฏิบัติการวิจัย
7) การนำเสนอผลงานวิจัย
• www.wny.ac.th
• www.huso.buu.ac.th
8) การค้นคว้า ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดดารเรียนรู้
9) การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา
10) การเสนอโครงงานเพื่อทำวิจัย
• www.nrru.ac.th/research
• www.moralcenter.or.th
• www.chontech.ac.th

แหล่งการเรียนรู้จาก หนังสือ/ตำรา
1) ทฤษฏีการวิจัย
• กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้(Research for Learning Development). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
• ชัยพจน์ รักงาม. (2544). การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์.
• ทิศนา แขมมณี. (2540). การวิจัยทางการศึกษา(Education Research). ในทิศนา แขมมณี,
• สร้อยสน สกลรักษ์. (บรรณาธิการ) แบบแผนและเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา.กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
• บัญชา แสนทวี. (2545). วิจัยในชั้นเรียน : จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช.
• ประวิต เอราวรรณ์. (2545). การวิจัยในชั้นเรียน CLASSROOM RESEARCH (ฉบับปรับปรุงใหม่). กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ จำกัด.
• พิมพ์พันธ์ เตชะคุปต์ , พเยาว์ ยินดีสุข และราเชน มีศรี. (2544). วิจัยในชั้นเรียน : หลักการสู่การ ปฏิบัติ.กรุงเทพฯ : บริษัท เดอะมาสเตอร์กร๊ป แมเนจเม้นท์.
• อุทุมพร จามรมาน. (2537). การจัยของครู. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
• กมล สุดประเสริฐ. (2539). “การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติวิจัย และการประเมินผลการศึกษา. หน้า 341-397. นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
• กรมวิชาการ. (2543 ก). วิจัยในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา.
• ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2527). เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล.
• ดิลก บุญเรืองรอด ประพนธ์ เจียรกูล และพูลทรัพย์ นาคนาคา. (2537). ชุดฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา เรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนา พานิช.
• บัญชา อึ๋งสกุล. (2545). “การวางแผน การทำวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research),” วารสารบริหารการศึกษา มศว 1(2) : 10-13.
• บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์. (2540). ระเบียบวิธีการทางสังคมศาสตร์ (Social Sciences Research Methodology).พิมพ์ครั้งที่ 7 . กรุงเทพฯ : บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์.
• มหาวิทยาลัยรามคำแหง. (2530). พจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.
• รวีวรรณ ชินะตระกูล. (2533). คู่มือการทำวิจัยทางการศึกษา Manual for Educational Researchers. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดการพิมพ์.
• วัญญา วิศาลาภรณ์. (2540). การวิจัยทางการศึกษาหลักการและแนวทางการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : บริษัทต้นอ้อแกรมมี่ จำกัด.
• วิจารณ์ พานิช. (2542). “การศึกษากับการวิจัย,” ใน ปฏิวัติการศึกษาไทยแก้ปัญหาฆาตกรรมทาง จิตวิญญาณ. หน้า 52-65. กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พรินติ้ง แอนด์พับลิชชิ่งจำกัด (มหาชน).
• สุวัฒนา สุววรณเขตนิคม. (2538). “หลักการ แนวคิดและรูปแบบเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน” ใน เส้นทางสู่การวิจัยในชั้นเรีย. กรุงเทพฯ : บริษัทบพิธการพิมพ์.
• สุวิมล ว่องวาณิช. (2543). “แนวคิดและหลักการของการทำวิจัยในชั้นเรียน,” ใน ประมวล บทความนวัตกรรมเพื่อการ เรียนรู้สำหรับครูยุคปฏิรูปการศึกษา. บรรณาธิการโดยพิม พันธ์ เดชะคุปต์
• กรมวิชาการ. (2539). ครูกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
• กรมวิชาการ. (2542). การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา.
• กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2545). การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนปฐมวัยศึกษา .กรุงเทพฯ : เอดิสัน เพรสโปรดักส์.
• น้อมศรี เคท. (2545). การวิจัยในชั้นเรียนระดับอนุบาล. กรุงเทพฯ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว).จำกัด.
• ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล. (2543). การวิจัยในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
• พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2544). การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ.
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2538). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ
: โรงพิมพ์สุรีวิยาสาสน์.
วัฒนา มัคคสมัน. (2545). “ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเยนการสอนภาษาไทย การทำโครงงาน และวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา. ” เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ. 5-13.
สมหวัง พิธิยุวัฒน์. (2543). คุณภาพงานวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา. เอกสารการวิจัยทางการศึกษา. กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ.
สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ. (2536). สภาพการวิจัยทางการศึกษาในประเทศ ไทย. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้ง.
สุวิมล ว่องวานิช. (2544). การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ : โขนงพิมพ์อักษรไทย.

กระทรวงศึกษาธิการ กองวิจัยทางการศึกษา , กรมวิชาการ. ( 2537 ). การนำผลการวิจัยไปใช้ใน การจัดการศึกษา. สรุปผลการประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา ,
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , กระทรวงศึกษาธิการ. ( ม.ป.ป. ). ( 2536 ). การวิจัยใน ชั้นเรียนหน่วยที่ 1 : การวิจัยสำหรับครูประถมศึกษายุคใหม่. กรุงเทพฯ : สามเจริญ พานิช.
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , กระทรวงศึกษาธิการ. ( ม.ป.ป. ). ( 2538 ). รายงานการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของชาติ. กรุงเทพฯ : สำนัก สารสนเทศทางการศึกษา , สำนักนายกรัฐมนตรี.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ฝ่ายวิจัย. ( 2529 ). “ หลักและวิธีวิจัย, ” คู่มือการรับทุนวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชูศรี วงศ์รัตนะ. ( 2523 ). เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. ภาควิชา พื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. ( 2535 ). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 6 กรุงเทพฯ : บี แอนส์ บี พับบริสชิ่ง
บุญธรรม จิตต์อนันต์. ( 2536 ). การวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและ ฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
บุญเรือง ขจรศิลป์. ( 2530 ). วิธีวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พวงรัตน์ ทวีรัตน์. ( 2538 ). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ : สำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
รวีวรรณ ชินะตระกูล. ( 2536 ). วิธีวิจัยการศึกษา. กรุงเทพฯ : คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. ( 2538 ). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : สุวีริยา สาส์น.
ศึกษาธิการ, กระทรวง. ( 2534 ). นโยบายและแนวทางการวิจัยการศึกษา การศาสนา และการ วัฒนธรรมของ กระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 – 2539. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ คุรุสภาลาดพร้าว.
อนันต์ ศรีโสภา. ( 2527 ). หลักการวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา. ( 2535 ). การวิจัยเชิงพัฒนาระดับโรงเรียน. กรุงเทพฯ : โรง พิมพ์การศาสนา.
กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา. ( 2542 ). วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ การศาสนา.
กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา. ( 2543 ). การวิจัยในชั้นเรียน กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การ ศาสนา.
กรมสามัญศึกษา. ( 2540 ). การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : กรมสามัญศึกษา.
คงศักดิ์ ธาตุทอง. ( 2542 ). การวิจัยในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ : บริษัทยูแพคจำกัด.
คุรุรักษ์ ภิรมย์รักษ์. ( 2543 ). เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน. ชลบุรี : โรงพิมพ์งามช่าง.
ทัศนา แขมมณี. ( 2540 ). “ การวิจัยทางการศึกษา, ” แบบแผนและเครื่องมือการวิจัยทาง การศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม. ( 2538 ). หลักการ แนวคิด และรูปแบบเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์.
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์. ( 2539 ). “ การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา, ” ประมวลชุดวิชาประสบการณ์ วิชาชีพ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.
อรัญญา สุธาสิโนบล. ( 2544 ). “ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ, ” วารสารวิชาการ.
อุทุมพร จามรมาน. ( 2537 ). การเขียนโครงการวิจัย. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดฟันนี่พลับ ลิชชิ่ง.